Polityka prywatności i plików cookies Serwisu i Sklepu internetowego NataliaHofman.pl

W niniejszym dokumencie opisano zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących, w związku z korzystaniem ze stron internetowych zarządzanych przez Natalię Hofman, oraz dokonywaniem zakupów w Sklepie.

Właścicielem Sklepu, jak i administratorem danych osobowych, jest Natalia Hofman, indywidualny przedsiębiorca wpisany do CEIDG (NIP: 7262600319, REGON: 101748418), prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Hofman z siedzibą w Łodzi, ul. Łososiowa 28 lok. 28, 91-496 Łódź. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: nataliahofman.trener@gmail.com

§ 1. Definicje

Określenia użyte w Polityce prywatności mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, szczegółowo opisany w § 2 Polityki prywatności;
 2. Polityka prywatności – niniejszy dokument, tj. Polityka prywatności i plików cookies Sklepu internetowego NataliaHofman.pl, spełniający obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 RODO;
 3. Sklep – serwis internetowy działający pod adresem https://www.nataliahofman.pl/moj-sklep/;
 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 119/1 ze zm.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Natalia Hofman, indywidualny przedsiębiorca wpisany do CEIDG (NIP: 7262600319, REGON: 101748418), prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Hofman z siedzibą w Łodzi, ul. Łososiowa 28 lok. 28, 91-496 Łódź, e-mail: nataliahofman.trener@gmail.com .

Administrator przestrzega zasad ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do przetwarzanych danych osobowych.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, § 3. Polityki prywatności).
 • Odbiorcy danych osobowych lub kategorie takich odbiorców – dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z usług których korzysta Administrator do prowadzenia Sklepu, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Mogą to być następujący odbiorcy:
 • hostingodawca – przechowywanie danych osobowych na serwerze;
 • dostawca systemu mailingowego – przetwarzanie danych osobowych w ramach systemu mailingowego;
 • dostawca systemu do fakturowania – przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wystawienia faktury;
 • dostawca oprogramowania do organizacji webinarów – przetwarzanie danych osobowych celem uczestnictwa w webinarze;
 • dostawca systemu do zarządzania projektami – w ramach tego systemu może dochodzić do przetwarzania danych osobowych, jeżeli zostaną one do niego wprowadzone w związku z realizowanym projektem;
 • dostawca systemu do obsługi klienta – przetwarzanie danych osobowych osoby kontaktującej się z Administratorem w związku z obsługą zamówienia tejże osoby;
 • dostawca systemu sklepowego – przetwarzanie danych osobowych w przypadku składania zamówienia w Sklepie;
 • dostawca narzędzia do zarządzania stronami lądowania – przetwarzanie danych osobowych w przypadku przesyłania formularza widocznego na stronie lądowania;
 • dostawca chmur obliczeniowych – w ramach chmur dochodzi do przechowywania danych osobowych;
 • biuro rachunkowe – przetwarzanie danych osobowych zawartych i widocznych na fakturach i innych dokumentach księgowych;
 • kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia usług prawnych na rzecz Administratora;
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane;
 • podmiot realizujący zamówienia w sklepie internetowym – w przypadku złożenia zamówienia obejmującego produkt fizyczny, obsługą logistyczną zamówienia zajmuje się podmiot zewnętrzny, który przetwarza dane osobowe zamawiającego;
 • operator płatności elektronicznych – przetwarzanie danych w przypadku wyboru przez klienta metody płatności za zamówione produkty lub usługi, w sposób elektroniczny;
 • firma kurierska – produkty fizyczne dostarczane są przez firmę kurierską, która przetwarza dane osobowe zamawiającego;
 • pozostali podwykonawcy – Administrator współpracuje z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

Dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się dane osobowe.

Dodatkowo, na wypadek zaistnienia takiej potrzeby, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – dane osobowe są przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich,
  w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield (Tarcza Prywatności), lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

 • system ActiveCampaign, którego dostawcą jest ActiveCampaign, LLC, 1 North Dearborn St., 5th Floor, Chicago, Illinois 60602, USA,
 • system Help Scout, którego dostawcą jest Help Scout Inc., 100 City Hall Plaza, 5th Floor Boston, Massachusetts 02108, USA,
 • system WebinarJam, którego dostawcą jest Genesis Digital LLC, 7660 Fay Ave. #H184, La Jolla, California 92037, USA,
 • system Asana, którego dostawcą jest Asana, Inc., 1550 Bryant St #200, San Francisco, California 94103, USA,
 • chmura Dropbox, której dostawcą jest Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Hatch Upper Street, Dublin 2, Irlandia.

Wymienieni powyżej Dostawcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych oraz przystąpienie do programu Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Poniżej znajdują się linki prowadzące do potwierdzeń uczestnictwa w programie Privacy Shield, pod którymi istnieje możliwość zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez ActiveCampaing, Asana, Dropbox:

Dostawca oprogramowania WebinarJam nie przystąpił do programu Privacy Shield, opierając się wyłącznie na standardowych klauzulach umownych zawartych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostawca oprogramowania Help Scout wycofał się z programu Privacy Shield, opierając się wyłącznie na standardowych klauzulach umownych zawartych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 • Okres przechowywania danych osobowych – wskazany jest odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, § 3. Polityki prywatności).
 • Uprawnienia podstawowe – osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada względem Administratora następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w takim przypadku osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane, powinna wskazać szczególne okoliczności, które w jej ocenie stanowią podstawę do zaprzestania przetwarzania jej danych; wówczas Administrator zaprzestanie dalszego przetwarzania danych, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec uprawnień takiej osoby. lub też, że dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • prawo do przenoszenia danych.

Skorzystanie z niektórych z ww. uprawnień może być ograniczone lub wyłączone przez określony czas. Szczegóły tego dotyczące zawarto w § 3 Polityki prywatności.

 • Uprawnienie dodatkowe: cofnięcie zgody na przetwarzanie – w przypadkach, w których klient Sklepu skorzystał z opcji subskrypcji newslettera, tym samym wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO), jest on uprawniony do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Skarga do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane, i zdaniem której przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem, jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organem nadzorczym, a zatem podmiotem, do którego można kierować skargi, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – szczegóły dostępne pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

 • Podanie danych jako warunek złożenia zamówienia w Sklepie i zawarcia umowy – podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia w Sklepie, a w ślad za tym, do zawarcia umowy pośrednictwem Sklepu. Osoba zamierzająca zawrzeć umowę nie jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 • Profilowanie i reklama behawioralna – Administrator nie podejmuje wobec osoby, której dane są przetwarzane, decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec takiej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na taką osobę wpływały. Administrator korzysta z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, jednak w ocenie Administratora takie działania te nie mają istotnego wpływu na osobę, której są przetwarzane, albowiem nie różnicują jej sytuacji jako klienta, oraz nie wpływają na warunki umowy, którą może ona zawrzeć za pośrednictwem Sklepu Administratora.

Korzystając ze wspomnianych narzędzi, Administrator może kierować do osoby, której dane są przetwarzane, spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez osobę w Sklepie lub na innych stronach internetowych Administratora, jak też sugerować takiej osobie wybrane dla niej produkty lub usługi.            

Powyższe stanowi tzw. reklamę behawioralną. Szczegółowe informacje jej dotyczące, wraz z informacją o możliwości zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, opisano na stronie: https://www.youronlinechoices.com/pl/ .

Administrator zastrzega, że na skutek korzystania ze wspomnianych narzędzi:

 • nie uzyskuje dostępu do szczegółowych informacji, w oparciu o które możliwa byłaby identyfikacja danej osoby (przykładowo, nie uzyskuje informacji o imieniu i nazwisku, płci, dacie urodzenia lub przedziale wieku, miejscu zamieszkania lub przybliżonej lokalizacji, czasie spędzonym na stronie, itp.);
  • uzyskanych informacji nie zestawia z danymi osobowymi, które znajdują się w bazach danych Administratora;
  • uzyskane informacje są przechowywane na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

Wyjątkiem od powyższego jest sytuacja, w której klient korzysta z opcji subskrypcji newslettera. W takim przypadku kod śledzący systemu mailingowego zbiera również informacje na temat aktywności klienta na stronach internetowych Administratora, w szczególności na stronie Sklepu. Informacje w ten sposób zbierane nie są jednak wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, które w istotny sposób wpływałyby na klienta. Na skutek zebrania informacji we wskazany sposób, Administrator decyduje jedynie w zakresie treści przesyłanych klientowi w ramach komunikacji mailowej, tj. za pomocą newslettera.

§ 3. Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zakupy w Sklepie. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży lub umów o dostęp do treści cyfrowych, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu. Składając zamówienie w Sklepie, konieczne jest wskazane podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w postaci:
  1. imienia i nazwiska (dla osób fizycznych) lub nazwy (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną),
  1. adresu rozliczeniowego,
  1. adresu e-mail,
  1. numeru telefonu,
  1. numer NIP (w przypadku chęci uzyskania faktury).

Stosownie do § 2 ust. 9, podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Przetwarzanie danych w zakresie dokonywania zakupów w Sklepie odbywa się przy okazji wymienionych poniżej czynności, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej przetwarzania:

 • przetwarzanie w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
 • cele archiwalne i statystyczne, w tym cele identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez Administratora w celach archiwalnych oraz statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. Ponadto, Administrator na mocy obowiązującego prawa jest obowiązany przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Administrator wskazuje, że

 • nie istnieje możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych oraz domagania się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy; możliwości takie istnieją dopiero po upływie terminu przedawnienia – wówczas osoba, której dane są przetwarzane, może sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora jej danych w celach statystycznych i archiwalnych, jak również domagać się usunięcia jej danych z bazy Administratora;
 • nie istnieje możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych oraz domagania się usunięcia danych zawartych w fakturach.
 • Konto użytkownika w Sklepie. Zakładając konto użytkownika w Sklepie, konieczne jest wskazane podstawowych danych niezbędnych do procesu założenia konta, w postaci:
  • adresu e-mail, oraz
  • hasła.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możliwe jest podanie bardziej szczegółowych danych.

Dane przekazane w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na rzecz osoby wskazującej dane, usługi drogą elektroniczną, polegającej na zapewnieniu tej osobie możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Osoba posiadają konto użytkownika w Sklepie jest uprawniona w każdej chwili do podjęcia decyzji o usunięciu konta. Jednakże, usunięcie konta nie doprowadzi to usunięcia danych tej osoby z bazy Administratora, ze względu na niezbędność:

 • wykorzystania tych danych do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • identyfikacji osoby jako użytkownika powracającego, gdyby zdecydowała się ona ponowne korzystanie ze sklepu jako zarejestrowany użytkownik.

W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W ramach konta użytkownika przechowywana jest historia zamówień złożonych z wykorzystaniem konta. W tym zakresie przetwarzanie danych osobowych opisane jest w ust. 1 powyżej – „Zakupy w Sklepie”. Usunięcie konta użytkownik nie będzie jednoznaczne w usunięciu informacji o złożonych z wykorzystaniem konta zamówieniach, jeżeli Administrator będzie nadal miał podstawę prawną dla przetwarzania tych informacji.

Użytkownik konta jest uprawniony do modyfikacji danych zawartych na jego koncie w dowolnym momencie.

 • Odzyskiwanie porzuconych koszyków. W przypadku rozpoczęcia procesu składania zamówienia, i następnie braku jego finalizacji, osoba składająca zamówienie otrzyma na podany przez nią wcześniej (w trakcie składania zamówienia) adres e-mail informujący o możliwości finalizacji zamówienia. Podstawą przetwarzanie danych w takim przypadku, polegającym na zgromadzeniu danych w związku z rozpoczęciem składania zamówienia. jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Osoba, której dane są przetwarzane w tym celu, jest uprawniona do sprzeciwienia się temu w dowolnym momencie.
 • Reklamacje i odstąpienie od umowy. W przypadku złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy, konieczne jest wskazane podstawowych danych niezbędnych do skorzystania z przedmiotowych uprawnień, w postaci:
  • imienia i nazwiska (dla osób fizycznych), lub nazwy (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną),
  • adresu zamieszkania,
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,
  • numeru rachunku bankowego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy, nie istnieje możliwość:

 • sprostowania tych danych;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu danych oraz domagania się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy; możliwości takie istnieją dopiero po upływie terminu przedawnienia.
 • Newsletter. W celu skorzystania z opcji subskrypcji newslettera, konieczne jest wskazane podstawowych danych w postaci:
  • imienia i nazwiska (dla osób fizycznych), lub nazwy (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), oraz
  • adresu e-mail.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do newslettera.

Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania osobie zainteresowanej newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda tej osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Ponadto, kod śledzący Active Campaign osadzony na stronach Administratora zbiera informacje na temat aktywności na stronach i zapisuje te informacje w profilu danego użytkownika. Administrator może wykorzystywać te dane do decydowania w zakresie treści przesyłanych klientowi za pomocą newslettera. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Osoba, która dokonała subskrypcji newslettera, jest uprawniona do rezygnacji z jego otrzymania w dowolnym momencie. Rezygnacji dokonuje się poprzez kliknięcie w stosowny przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości mailowej przesyłanej klientowi w ramach newslettera, bądź też poprzez przesłanie Administratorowi stosownego oświadczenia na adres jego poczty elektronicznej (e-mail).

Pomimo rezygnacji z newslettera, dane będą nadal przechowywane w bazie Administratora w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem klientowi newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez klienta zgody na otrzymywanie newslettera, oraz chwili jej wycofania. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Osoba, która dokonała subskrypcji newslettera, jest uprawniona do sprostowania (poprawy) jej danych zapisanych w bazie newslettera, w dowolnym momencie.

W sytuacji, w której osoba subskrybująca newsletter złoży sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia jej danych z bazy Administratora, Administrator poinformuje ją o braku takiej możliwości; usunięcie takich danych uniemożliwiłoby bowiem Administratorowi wykazanie faktu udzielenia przez tę osobę w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera (prawnie uzasadniony interes Administratora).

 • Listy zainteresowanych. Niezależnie od newslettera, istnieje możliwość zapisu na listy osób zainteresowanych poszczególnymi kursami oferowanymi przez Administratora.

W celu skorzystania z opcji zapisu, konieczne jest wskazane podstawowych danych w postaci:

 1. imienia i nazwiska (dla osób fizycznych), lub nazwy (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), oraz
  1. adresu e-mail.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się na listę.

Powyższe dane wykorzystywane są w celu przesyłania osobie zainteresowanej informacji związanych z danym kursem. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda tej osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona podczas zapisywania się na listę.

Osoba, która dokonała zapisu na listę, jest uprawniona do rezygnacji z otrzymywania informacji o kursach w dowolnym momencie. Rezygnacji dokonuje się poprzez kliknięcie w stosowny przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości mailowej przesyłanej klientowi w ramach informowania o kursach, bądź też poprzez przesłanie Administratorowi stosownego oświadczenia na adres jego poczty elektronicznej (e-mail).

Pomimo rezygnacji z powyżej opcji, dane będą nadal przechowywane w bazie Administratora w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem klientowi informacji, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez klienta zgody na otrzymywanie wiadomości, oraz chwili wycofania zgody. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Osoba, która dokonała zapisu na listę, jest uprawniona do sprostowania (poprawy) jej danych zapisanych w bazie danych, w dowolnym momencie.

W sytuacji, w której osoba zapisana na listę złoży sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia jej danych z bazy Administratora, Administrator poinformuje ją o braku takiej możliwości; usunięcie takich danych uniemożliwiłoby bowiem Administratorowi wykazanie faktu udzielenia przez tę osobę w przeszłości zgody na zapis na listę (prawnie uzasadniony interes Administratora).

 • Komentarze. Poprzez komentarz umieszczony na blogu, prowadzonym pod adresem https://www.nataliahofman.pl/blog/ , osoba komentująca korzysta w tym zakresie z systemu Disqus. Korzystanie z systemu Disqus odbywa się na podstawie regulaminu Disqus, który osoba komentująca akceptuje jako użytkownik. W ramach systemu Disqus Administrator nie ma dostępu do danych osobowych użytkownika, za wyjątkiem jego nicka zdefiniowanego w systemie Disqus oraz wizerunku, jeżeli takowy dostępny jest w ramach konta użytkownika w systemie Disqus. Dostawca systemu Disqus jest samodzielnym administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu Disqus. Szczegóły dotyczące postępowania z danymi osobowymi przez Disqus zamieszczono na: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.
 • Webinary. W celu wzięcia udziału w webinarze organizowanym przez Administratora, konieczne jest wskazane podstawowych danych w postaci:
  • imienia i nazwiska (dla osób fizycznych), lub nazwy (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), oraz
  • adresu e-mail.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w webinarze.

Dane przekazane Administratorowi w związku z udziałem webinarze wykorzystywane są w celu jego organizacji, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda osoby zapisującej się (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane w ten sposób uzyskane usuwane są z systemu webinarowego po upływie 2 lat od dnia, w którym webinar miał miejsce lub miał mieć miejsce.

 • Kontakt. W celu skontaktowania się z Administratorem, konieczne jest wskazane podstawowych danych w postaci:
  • imienia i nazwiska (dla osób fizycznych), lub nazwy (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), oraz
  • adresu e-mail.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Administratorem.

Dane osoby kontaktującej się są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z tą osobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie ona usunięta. Osoba, której dane są przetwarzane, jest uprawniona do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziła z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również do domagania się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na prawnie uzasadnione,  nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Social Media. Poprzez obserwację profili społecznościowych Administratora, wchodząc w interakcje, dodając komentarze itp., osoba zainteresowana ujawnia swoje dane osobowe zgromadzone w ramach jej profilu społecznościowego. Administrator ma wówczas wgląd w przedmiotowe dane, stosownie do zakresu ich ujawnienia przez osobę zainteresowaną (ustawienia prywatności w danym serwisie społecznościowym).

Administrator oświadcza, że

 • nie kopiujemy danych z profili społecznościowych do swoich baz;
 • dane przetwarza w obrębie serwisów społecznościowych zgodnie z funkcjami, jakie dostępne są w ramach tych serwisów społecznościowych.
 • Opinie na temat produktów i usług. W celu wyrażenia opinii na temat produktów i usług oferowanych przez Sklep, konieczne jest wskazane podstawowych danych w postaci:
  • imienia i nazwiska (dla osób fizycznych), lub nazwy (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną),
  • adresu e-mail.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyrażenia opinii. Osoba opiniująca może wskazać także swoje inne dane, w szczególności zdjęcie jej wizerunku.

Powyższe dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby opiniującej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu archiwizacji opinii, oraz, jeżeli Administrator tak postanowi, w celu rozpowszechniania jej w ramach działań marketingowych Administratora prowadzonych za pośrednictwem Internetu. Osoba opiniująca jest uprawniona do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. W następstwie Administrator usunie jej opinię ze swojej bazy.

§ 4. Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Informacje ogólne. Administrator wykorzystuje pliki typu “cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu, oraz innych stron internetowych Administratora (wywodzących się ze strony https://www.nataliahofman.pl/ ).

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Dzięki cookies możliwe jest dostosowanie i optymalizacja Sklepu, tworzenie statystyk odwiedzin i poprawa bezpieczeństwa Sklepu. Cookies umożliwiają również utrzymanie sesji Sklepu po jego opuszczeniu, co umożliwia powrót do utworzonego koszyka zakupów, a także zapamiętanie ustawień i parametrów wybranych przez klienta oraz personalizację dobieranych treści.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. cookies sesyjne, przechowywane na urządzeniu klienta, które pozostają na nim do zakończenia sesji przeglądarki lub zamknięcia strony Administratora.
 2. cookies trwałe, przechowywane na urządzeniu klienta do czasu ich usunięcia przez klienta. Umożliwiają one rozpoznanie przeglądarki klienta przy kolejny, wejściu przez niego na stronę Administratora.
  1. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie Administratora, na urządzeniu klienta wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dla pełnego korzystania z funkcjonalności Sklepu, jak i innych stron Administratora, konieczna jest akceptacja plików cookies. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia – w takim przypadku korzystanie ze stron Administratora pozostaje dalej możliwe, jednak z wyłączeniem funkcjonalności, które ze swej natury wymagają plików cookies.

Zgoda na korzystanie z plików Cookies może zostać wyrażona poprzez włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies. Istnieje możliwość zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki, albo usunięcia plików cookies. Zarządzanie obsługą cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

 • Cookies własne. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności w celu obsługi procesu logowania, zamówienia i konta użytkownika.
  • Cookies podmiotów trzecich. Poprzez wykorzystywanie funkcji zapewnianych przez podmioty trzecie, wykorzystywane są cookies pochodzące od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane w kolejnych ustępach poniżej.
  • Google Analytics. Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics, którego dostawcą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Wykorzystanie narzędzia polega na zbieraniu danych statystycznych i na ich podstawie tworzeniu statystyk oraz ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych Administratora. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze stron Administratora. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dane o użytkownikach i zdarzeniach nie wygasają automatycznie.

Administrator zastrzega, że na skutek korzystania z Google Analytics:

 • nie uzyskuje dostępu do szczegółowych informacji, w oparciu o które możliwa byłaby identyfikacja danej osoby;
  • dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych;
  • uzyskane przez Administratora informacje obejmują m.in. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta klient; podstrony, jakie przegląda klient w ramach korzystania ze stron Administratora; czas spędzony na stronach Administratora oraz na jego podstronach; przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach stron Administratora; źródła, z których klient przechodzi na strony Administratora.

W celu korzystania z Google Analytics, w kodzie strony Administratora został zaimplementowany specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
Istnieje możliwość zablokowania kodu śledzący Google Analytics w dowolnym momencie, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, dostępne są pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 • Facebook Ads i Insights. Administrator wykorzystuje narzędzia marketingowe
  i analityczne dostępne w ramach serwisu Facebook, których dostawą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce.

W celu korzystania z Facebook Ads i Insights, polegających m.in. na kierowaniu do klienta spersonalizowanych reklam, w kodzie strony Administratora został zaimplementowany Pixel Facebooka. Gromadzi on w sposób automatyczny informacje o korzystaniu  przez Klienta ze stron Administratora w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Administrator wskazuje, że na skutek korzystania z tego narzędzia:

 • uzyskane informacje są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację klienta;
 • uzyskane informacje co do zasady ograniczają się do wykazu działań, które klient podjął w ramach korzystania ze stron Administratora;
 • uzyskane informacje mogą wskazywać m.in. przedział wieku klienta, jego płeć, miejsce łączenia się z Internetem, oraz inne, jednak niepozwalające na identyfikację klienta.

Jednocześnie Administrator zastrzega, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o kliencie, zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook, i następnie wykorzystywać je dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne od Administratora. Szczegóły dotyczące tego zagadnienia opisano na https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/help/568137493302217.

 • Pinterest. Administrator wykorzystuje narzędzie Pinterest, którego dostawcą jest Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, California 94107, USA. Wykorzystanie narzędzia polega na marketingu własnych produktów i usług. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Tag usługi reklamowej Pinterest zbiera informacje na temat aktywności klienta na stronach Administratora. Informacje te nie mają charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na identyfikację klienta, i nie są zestawianie z jakimikolwiek innymi informacjami na jego temat, w posiadaniu których jest Administrator.

Tag usługi reklamowej Pinterest pozwala na mierzenie wyników kampanii, tj. zdobywanie danych niezbędnych do oceny sukcesu kampanii, w tym informacji na temat zwrotu z kosztów wydanych na reklamę, budowanie grupy odbiorców, tj. znajdowanie użytkowników, którzy odwiedzili konkretną podstronę lub podjęli odpowiednie działanie na stronach Administratora w celu kierowania do nich określonych przekazów reklamowych.  

Informacje zebrane przez tag usługi reklamowej Pinterest przekazywane są do Pinterest, Inc. na potrzeby reklam behawioralnych on-line, w szczególności w celu ich wykorzystywania na potrzeby ustawiania i targetowania reklam wyświetlanych w serwisie Pinterest.   

Informacje zabrane przez tag usługi reklamowej Pinterest wykorzystywane są przez Pinterest, Inc. w celu pomiaru skuteczności reklam, dostarczania reklam i raportowania, poprawy bezpieczeństwa w serwisie Pinterest, badań i rozwoju produktów. Informacje te są również wykorzystywane do generowania zbiorczych i anonimowych pomiarów dotyczących korzystania z usługi reklamowej Pinterest, na przykład w celu obliczania całkowitej liczby konwersji dokonanych za pośrednictwem serwisu Pinterest. 

Pinterest stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony poufności przekazywanych informacji. Szczegóły w tym zakresie opisane zostały w polityce prywatności Pinterest: policy.pinterest.com/privacy-policy.

Pinterest nie udostępnia otrzymanych informacji podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów stowarzyszonych, kontrahentów i agentów, których obowiązują zasady poufności.
Możesz zrezygnować z reklam behawioralnych on-line za pośrednictwem ustawień personalizacji serwisu Pinterest: https://www.pinterest.com/settings/ oraz witryny AdChoices: optout.aboutads.info.

 • Treści z serwisów zewnętrznych. Administrator publikuje na swoich stronach treści
  z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick.

Odtwarzając wideo lub zapoznając się z innym osadzonym materiałem, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli klient nie posiada profilu u danego usługodawcy lub nie jest akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP klienta) jest przesyłana przez przeglądarkę internetową klienta bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

W przypadku zalogowania się do serwisu danego usługodawcy, usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Administratora do profilu klienta w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa klienta w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności klienta regulują polityki prywatności poszczególnych usługodawców. 

Celem uniknięcia przyporządkowania danych zebranych w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na stronie internetowej Administratora bezpośrednio do profilu klienta w danym serwisie, konieczne jest wylogowanie się przez klienta z tego serwisu przed wejściem na stronę Administratora. Istnieje także możliwość całkowitego uniemożliwienia załadowania na stronie wtyczek, stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki klienta, np. blokowanie skryptów.

Pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu. W celu powstrzymania tego działania, konieczna jest rezygnacja z oglądania filmu.

 • Narzędzia społecznościowe. Na stronie internetowej Administratora używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube.

Poprzez wyświetlenie strony internetowej Administratora zawierającej taką wtyczkę, przeglądarka klienta nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki klienta i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka klienta wyświetliła stronę Administratora, nawet jeśli klient nie posiada profilu u danego usługodawcy, lub nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP klienta) jest przesyłana przez przeglądarkę klienta bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli klient zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Administratora do profilu klienta w danym serwisie społecznościowym.

W przypadku użycia danej wtyczki, np. poprzez kliknięcie w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty klienta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa klienta w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności klienta zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Celem uniknięcia przyporządkowania danych zebranych w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Administratora bezpośrednio do profilu klienta w danym serwisie, konieczne jest wylogowanie się przez klienta z tego serwisu przed wejściem na stronę Administratora. Istnieje także możliwość całkowitego uniemożliwienia załadowania na stronie wtyczek, stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki klienta, np. blokowanie skryptów.

 1. ActiveCampaign. Administrator korzysta z systemu mailingowego ActiveCampaign. Jedną z funkcji ActiveCampaign jest śledzenie zachowań na stronach internetowych osób, które znajdują się na listach mailingowych. W kodzie stron Administratora osadzony jest kod śledzący ActiveCampaign, który gromadzi informacje na temat korzystania przez klienta ze stron Administratora.

W przypadku zapisania się przez klienta do newslettera, informacje zgromadzone przez kod śledzący będą dostępne dla Administratora w ramach profilu użytkownika klienta
w systemie ActiveCampaign. W przeciwnym wypadku, zebrane informacje pozostają anonimowe.

Kod śledzący ActiveCampaign wykorzystuje pliki cookies firmy ActiveCampaign, której dane wskazano w § 2 ust. 4 Polityki prywatności.

 1. Shareaholic. Administrator na swoich stronach korzysta z wtyczki Shareaholic, która odpowiada za osadzanie przycisków pozwalających na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Wtyczka ta wykorzystuje pliki cookies i jest zapewniana przez zewnętrzny podmiot: Shareaholic Inc., 55 Court Street, 2nd floor, Boston, Massachusetts 02108, USA.

Administrator nie ma dostępu do informacji pozyskiwanych za pośrednictwem plików cookies przez Shareaholic.

Shareaholic wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia swoich usług, optymalizacji doświadczeń klienta związanych z korzystaniem z wtyczki, przechowywania ustawienia użytkowników, oraz śledzenia zainteresowania i poczynania użytkowników w celu personalizacji kierowanych następnie reklam. Shareaholic udostępnia możliwość sprzeciwienia się wykorzystywaniu informacji gromadzonych w ramach plików cookies tutaj: https://www.shareaholic.com/privacy/choices. Szczegółowe zasady prywatności stosowane przez Shareaholic opisano na: https://www.shareaholic.com/privacy/.

 1. Disqus. Administrator na swoich stronach korzysta z systemu komentarzy Disqus, który zapewniany jest przez zewnętrzny podmiot: Disqus Inc., 717 Market Street, San Francisco, California 94103, USA.

Osadzenie systemu komentarzy Disqus na stronach internetowych Administratora sprawia, że w trakcie przeglądania przez klienta stron Administratora, Disqus zapisuje na urządzeniu klienta jeden lub więcej plików cookies, które identyfikują przeglądarkę klienta. Te pliki cookies pozwalają na szybsze logowanie do systemu komentarzy oraz pozostawanie zalogowanym w ramach różnych stron, które klient przegląda.

Disqus gromadzi również za pośrednictwem plików cookies informacje techniczne, takie jak rodzaj przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, system operacyjny oraz informacje o tym, w jaki sposób klient korzysta z systemu komentarzy oraz stron, na których system komentarzy jest osadzony. Na tej podstawie Disqus personalizuje pokazywane klientowi w ramach systemu komentarzy treści, w tym reklamy.

Administrator nie ma dostępu do informacji pozyskiwanych za pośrednictwem plików cookies przez Disqus.

Disqus deklaruje, że informacje gromadzone w plikach cookies przez Disqus nie pozwalają na identyfikację klienta.

Klient, jako użytkownik Disqus, podlega regulaminowi usługi Disqus. Szczegółowe informacje dotyczące prywatności Disqus opisano na: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

Disqus pozwala na zarządzanie ustawieniami targetowania i personalizacji. W przypadku niewyrażenia przez klienta zgody, by zbierane przez Disqus informacje były wykorzystywane do personalizacji kierowanych do klienta komunikatów, klient może się temu sprzeciwić na tej stronie: https://disqus.com/data-sharing-settings/.

§ 5. Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony Administratora wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  1. Logi obejmują m.in.:
   1. adres IP klienta,
   1. datę i czas serwera,
   1. informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym klienta.
  1. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  1. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji klienta.
  1. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.